Ticket ราคาตั๋ว

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 2,500เยน
เด็ก
(อายุ 6-15 ปี)
1,300เยน
เด็ก
(อายุ 3-5 ปี)
600เยน
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 3 ปี)
เข้าฟรี
ผู้สูงอายุ
(อายุ 65 ปีขึ้นไป)
2,200เยน

*สามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าตั๋วได้

top back