NEWS ข่าวสาร

2021.12.02

ปัจจุบัน Toba Aquarium กำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่รับรองโดยสหประชาชาติ

ปัจจุบัน Toba Aquarium กำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่รับรองโดยสหประชาชาติ:

4. การศึกษา ที่มีคุณภาพ

12. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

14. การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

15. การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

17. การร่วมมือกันเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

top back